XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Tư vấn bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi tìm và đưa đi làm việc ở nước ngoài theo nhu cầu tuân thủ các quy định của nhà nước và các nhà tuyển dụng, đào tạo nghề, ngoại ngữ, huấn luyện tác phong lao động công nghiệp cho người lao động theo yêu cầu của các đối tác tuyển dụng nước ngoài.