VĂN PHÒNG CHUNG - CO-WORKING

Tham gia vào Văn phòng chung Co-working bạn sẽ là một phần của cộng đồng sáng tạo, có nghĩa là bạn được bao quanh bởi các đối tác tiềm năng, khách hàng sẵn có của hệ thống hoặc các cố vấn cao cấp tư vấn mọi lúc. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những tài năng tuyệt vời để giúp bạn phát triển với các dự án cụ thể hoặc các công việc bán thời gian với kỹ năng cao, và chi phí cho văn phòng hầu như không có với các dịch vụ hoàn hảo.

 

 

Being part of a coworking community means you are surrounded by potential partners, clients or mentors. You can easily outsource great talents to help you with specific projects or time sensitive tasks.