Dịch vụ thiết kế hệ thống giám sát - đánh giá, và giám sát - đánh giá giúp khách hàng lập ra chương trình quản lý dựa trên kết quả, bằng chứng và đo lường sự tiến bộ về các mục tiêu. Chúng tôi giúp khách hàng thiết lập các mục tiêu thực tế và cải thiện hiệu suất. Cung cấp các giải pháp theo dõi và đánh giá từ thiết kế dự án cho tới triển khai thực hiện và hoàn thành mục tiêu.

Mục tiêu là giúp khách hàng duy trì trách nhiệm giải trình, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp. Hệ thống của chúng tôi giúp khách hàng phân tích hiệu quả hoạt động và mục tiêu cần đạt được, đảm bảo năm tiêu chuẩn cốt lõi là 'phù hợp', 'hiệu quả', 'hiệu xuất', 'tác động' và 'bền vững'.

 

 

Our Design, Monitoring and Evaluation Services

 

We help our clients create evidence-based programming and measure progress toward objectives. We help our clients to set realistic goals and improve performance. Integrity offers integrated monitoring and evaluation solutions from project design through to implementation and closedown. Our goal is to help our clients remain accountable, while improving the quality of the services they deliver. Our systems analyse performance and whether targets have been achieved, ensuring the five core standards of ‘relevance’, ‘effectiveness’, ‘efficiency’, ‘impact’ and ‘sustainability’.

GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ