Tư vấn Thiết kế và Xây dựng dự án

Kể cho chúng tôi ý tưởng của bạn. IBIA sẽ biến ý tưởng thành dự án và chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn trong xuốt quá trình triển khai thực hiện biến ý tưởng thành hiện thực.

IBIA hỗ trợ mọi giai đoạn của dự án từ nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, thiết kế dự án, hỗ trợ quá trình xin thẩm định, phê duyệt, tổ chức triển khai,  gọi vốn, quản lý tài chính, giám sát - đánh giá và quản lý vận hành... 

 

Give life to your ideas! We write your project and will follow you during the whole length of the project's life cycle!