KIẾN TẠO CÁC MỐI QUAN HỆ

Xây dựng các mối quan hệ là sự đầu tư dài hạn. IBIA sẽ giúp bạn tạo lập các mối quan hệ và giúp bạn kết nối với mọi khu vực công, tư, từ các trường đại học, các nhà nghiên cứu, các sinh viên tài năng các nhà cung cấp đầu vào tới các nhà bao tiêu sản phẩm đầu ra, các đối tác quốc tế... 

SEACO will work with you to integrate your existing network of contacts with public and private institutions, universities, schools, businesses and foreign associations of proven ability and experience in Vietnam.